شرکت داینوکار به تحقیق در باره استانداردهای سلامتی لازم  و حیاطی که برای خودرو میباشد پرداخت تا در زمان استفاده و یا خرید و فروش بتوان برای مالکین خودرو امینت را فراهم آورد. استاندارهایی برای داشتن سلامتی خودرو که به قیمت گذاری خطم میشود و همینطور استاندارهایی برای داشتن یک ایمنی در استفاده از خودرو حائز اهمیت میباشد.